Ostatní rejstříky vedené soudy

Kromě obchodního rejstříku vedou krajské soudy i následující rejstříky:
nadační rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností a rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Nadační rejstřík je veřejný seznam, který svým charakterem odpovídá charakteru obchodního rejstříku. Do tohoto rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje, které se týkají nadací a nadačních fondů. Nadace nebo nadační fond vzniká dnem zápisu do nadačního rejstříku. Nadační rejstřík vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku - rejstříkový soud (§ 5 odst. 1 NadZ a § 200a OSŘ). Místní příslušnost je určena podle obecného soudu nadace. Obecným soudem nadace je okresní soud, v jehož obvodu má nadace sídlo.Věcně příslušným soudem pro vedení rejstříkových záležitostí nadace je krajský soud, v jehož obvodu má nadace sídlo. Pro nadační rejstřík a vedení jeho agendy platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a občanského soudního řádu vztahující se na obchodní rejstřík. I pro nadační rejstřík tedy platí princip publicity, veřejná povaha rejstříku a ustanovení o účinnosti zápisů do rejstříku. Součástí nadačního rejstříku statut nadace uložený je ve sbírce listin, který musí každá nadace vydat do třiceti dnů od svého vzniku, a výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadace nebo nadačního fondu. Samotný nadační rejstřík je veden výlučně v počítačové formě. Sbírka listin, která je součástí tohoto rejstříku, je vedena v klasické papírové formě.

FO01314416.jpg

Rejstřík obecně prospěšných společností je veřejný seznam, do kterého se zapisují obecně prospěšné společnosti. Veřejně prospěšná společnost vzniká dnem zápisu do rejstříku obecně prospěšných společností. Do tohoto rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje, které se týkají obecně prospěšných společností. Rejstřík obecně prospěšných společností vede soud určený zvláštním zákonem k vedení obchodního rejstříku - rejstříkový soud, pro konkrétní obecně prospěšnou společnost je to ten krajský soud, v jehož obvodu má, nebo bude mít sídlo. Rejstřík obecně prospěšných společností odpovídá svým charakterem obchodnímu rejstříku či rejstříku nadačnímu. Může obsahovat jen obecně prospěšné společnosti a zákonem stanovené údaje o těchto společnostech. I pro rejstřík veřejně prospěšných společností tedy platí princip publicity, veřejná povaha rejstříku a ustanovení o účinnosti zápisů do rejstříku. Samotný rejstřík veřejně prospěšných společností je veden výlučně v počítačové formě. Sbírka listin, která je součástí tohoto rejstříku, je vedena v klasické papírové formě.

Rejstřík společenství vlastníků jednotek je dalším veřejným seznamem, který vedou krajské soudy. Místně příslušný je ten krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud určený podle sídla společenství vlastníků jednotek. Stejně jako předchozí rejstříky obsahuje i tento jen zákonem stanovené údaje o společenství vlastníků jednotek a platí pro něj stejné principy jako pro předchozí rejstříky, například princip publicity, veřejná povaha rejstříku a ustanovení o účinnosti zápisů do rejstříku. Rozdílem oproti ostatním rejstříkům je fakt, že subjekty v něm uvedené - společenství vlastníků jednotek - vznikají nezávisle na zápisu do tohoto rejstříku. Na rozdíl od obchodních společností dle obchodního zákoníku, družstev, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů vzniká společenství vlastníků jednotek nezávisle na zápisu do tohoto veřejného rejstříku v důsledku určitých právních skutečností (§ 9 odst. 3, 4 BytZ, zák. č. 72/1994 Sb.). Zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku společenství vlastníků jednotek má tedy jen deklaratorní charakter. Samotný rejstřík společenství vlastníků jednotek je veden výlučně v počítačové formě. Sbírka listin, která je součástí tohoto rejstříku, je vedena v klasické papírové formě.