Platnost a účinnost právních předpisů

Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů uvedený v jejím záhlaví. Platný předpis je již součástí právního řádu a nelze jej změnit. Platný předpis ale ještě není aplikovatelný ani vynutitelný. Účinnost právní normy označuje, od které doby je nutno podle právního předpisu postupovat, resp. ho používat a dodržovat. Okamžik platnosti a účinnosti právního předpisu většinou nespadá v jedno. Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý právní zájem, lze vyjímečně stanovit dřívější počátek účinnosti právního předpisu, nejdříve však dnem vyhlášení.

Ve Sbírce mezinárodních smluv se vyhlašují sdělením Ministerstva zahraničních věcí:

  • platné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána,
  • oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění jednotlivých mezinárodních smluv,
  • rozhodnutí přijatá mezinárodními orgány a orgány mezinárodních organizací, jimiž je Česká republika vázána.

Mezinárodní smlouvy se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Mezinárodní smlouvy, které nejsou schvalovány Parlamentem a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob, mohou být vyhlášeny bez uveřejnění plného znění jejich příloh; v tomto případě Ministerstvo zahraničních věcí ve sdělení uvede rovněž výčet příloh mezinárodní smlouvy a údaj o tom, kde lze do těchto příloh nahlédnout a pořizovat si z nich opisy a výpisy.

Při citaci mezinárodních smluv, oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací, vyhlašovaných ve Sbírce mezinárodních smluv, se užívá zkratky "Sb. m. s.".

Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává a jejich tisk distribuci zajišťuje Ministerstvo vnitra. Okresní úřady, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty měst Brno, Ostrava a Plzeň jsou povinny v úředních hodinách umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížení do Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních   měst jsou povinny v úředních hodinách umožnit každému, kdo o to požádá, nahlížet do Sbírky zákonů.

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů vydané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup k informacím na internetové adrese www.mvcr.cz; tento stejnopis se ze zákona formálně nepovažuje za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv.

Do soustavy obecně závazných právních předpisů patří i vyhlášky zastupitelstev krajů a obcí a nařízení krajů a obcí. Obecně závazné předpisy krajů se vyhlašují ve Věstníku kraje, obecně závazné předpisy obcí se vyhlašují na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů, což je podmínkou jejich platnosti. Dnem vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v obci obvyklým (například plakáty). Právní předpis obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek jeho účinnosti. V případě, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může právní předpis obce nabýt platnosti a účinnosti již dnem vyhlášení. Důvody, v čem spočívá naléhavý obecný zájem, a skutečnost, že právní předpis obce nabývá dřívější účinnosti, musí být v právním předpisu obce uvedeny. Právní předpisy obce musí být každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala.