Johannes-Kepler-Research Center for Mathematics
Seminars with other Universities


Kolloquium Angewandte Mathematik Erlangen - Regensburg
Seminar Augsburg - München - Regensburg
Zwei-Städte-Kolloquium zur Analysis Erlangen - Regensburg