Go to content

Informace pro uchazečky a uchazeče o studium

V případě dotazů se obraťte na koordinátory Česko-německých studií.


Jaké požadavky bych měl/a splňovat?

Při splnění základních podmínek pro studium v SRN (maturita, znalost němčiny na úrovni B2) mohou zájemci z České republiky začít obor studovat i v Řezně, doporučená je ale přijímací zkouška a zápis na Univerzitě Karlově v Praze. Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy probíhají přijímací zkoušky vždy na jaře s možností zahájení studia v následném zimním semestru. Studijní obor předpokládá zájem o německy mluvící země a znalost němčiny na úrovni B2.


Jaký získám titul?

Binacionální bakalářský studijní obor Česko-německá studia je završen diplomem Univerzity Karlovy v Praze a diplomem Univerzity v Řezně („double degree“). Kromě diplomů obdrží absolvent v souladu s mezinárodními standardy i dodatky k diplomům v anglickém jazyce s přehledem absolvovaných kurzů.
Univerzita Karlova v Praze uděluje absolventům ČNS akademický titul Bakalář (Bc.) a Univerzita v Řezně zase akademických titul Bachelor of Arts (B.A.). To studujícím umožňuje pokračovat ve studiu magisterských studijních oborů nejen v České republice, ale také v zahraničí, kam odchází studovat zhruba polovina českých absolventů Česko-německých studií.


Jak je studijní obor koncipován?

Studium začíná vždy v zimním semestru a standardně trvá 3 roky. Studium má svou část jazykovou a odbornou. Odborná část je rozdělena do základních modulů: „Jazykověda“ a „Literární věda“ (nebo dle volby „Ekonomie“), „Vědy o kultuře“, „Politika a dějiny“, „Právo a hospodářské dějiny“. Na ně navazují moduly nástavbové. Rozčleněním studia do disciplinárních modulů, v nichž studující získávají odborný rozhled v dané oblasti, se dosahuje rovnoměrného poměru kulturních i společenských věd.
V prvním ročníku čeští a němečtí studující studují každý na své domovské univerzitě, společně pak studují ve druhém ročníku na Univerzitě Karlově v Praze a ve třetím ročníku na Univerzitě v Řezně. Studijní program pro české studující počítá s ročním studijním pobytem na Univerzitě v Řezně, a to ve druhém či třetím roce studia. Nedílnou součástí studia je praxe, v jejímž rámci studující v cizojazyčném pracovním prostředí aplikují nabyté odborné znalosti.


Studienablauf-dts 2017

Jaké předměty jsou součástí studia?

Studijní obor je rozdělen do modulů, jež sestávají z kurzů v příslušné odborné oblasti. Kromě povinných předmětů si studující vybírají z povinně volitelných předmětů. Tím mají v rámci kulturních a sociálních věd možnost vytvořit si individuální oborové specializace.


Studienprogramm-dts 2017

Jaké jsou cíle oboru?

Česko-německá studia si kladou za cíl poskytnout studujícím jak komplexní jazykové znalosti, tak odborné a metodologické dovednosti v oblasti kulturních a společenských věd, a sice v návaznosti na zvolenou specializaci v jazykovědě, literární vědě, kulturních vědách, ekonomii, právech či politologii. Podle zvolené specializace jsou absolventky a absolventy studijního oboru připraveni na práci v institucích, organizacích a firmách aktivních v mezinárodním prostředí v oblasti obchodu, politiky, médií, vzdělávání a kultury se zaměřením na česko-německou spolupráci. Studijní obor je rovněž kvalifikuje k dalšímu studiu kulturně nebo společensky orientovaných magisterských studijních oborů, ať už v České republice nebo v zahraničí. Studijní obor ročním pobytem v zahraničí a praxí v cizojazyčném prostředí přispívá k rozvoji sociálních a osobních dovedností, jako je komunikační flexibilita a adaptabilita, otevřenost a citlivost ke kulturním rozdílům, schopnost sebereflexe i schopnost artikulovat vlastní zájmy, a rozvíjí rovněž kreativní myšlení.


Jaké mám vyhlídky po absolvování studia?

Absolventky a absolventi bakalářského studia se mohou profesně uplatnit nejen v oblasti česko-německé spolupráce, ale díky široké škále dovedností ve výše uvedených oblastech a díky znalosti německého jazyka také v mezinárodních institucích, organizacích a firmách. Absolventky a absolventi se zájmem o další studium mají možnost kvalifikovat se dále v pokračujících magisterských studijních oborech v Německu i České republice v oblasti kulturních i sociálních věd.

Další informace naleznete na našem informačním videu  či v přehledu navazujících magisterských oborů v Německu a ČRDeutsch-Tschechische Studien

Kontakt

Prof. Dr. Marek Nekula

Dtslogo1 Rot

Gebäude PT, Zi. 3.1.18
Telefon 0941 943-3535
Telefax 0941 943-1861
marek.nekula@ur.de