Zu Hauptinhalt springen

Mgr. Renáta Pavlová, PhD

Lektorin für Slowakisch


Aktuelles

Liebe Studierende,

auch seit dem Wintersemester 2020/2021 können Sie Slovakisch lernen, eine kleine der westslawischen Sprachen, die aber viel zu bieten hat. Sie sind bei den Veranstaltungen der slovakischen Sprache herzlich willkommen.

Ich freue mich auf Sie.

Sprechstunde

Sprechstunden im Wintersemester 2023/2024:

nach vorheriger Vereinbarung per Mail an Renata.Pavlova@sprachlit.uni-regensburg.de


Lehrveranstaltungen: WS 2023/2024

Slowakisch I.: Di 10.00-12.00, Raum CH 12.0.19

                      Do 8.00-10.00, Raum VG 1.31

Slowakisch III. Allgemein: Mi 10.00-12.00, Raum CH 33.0.90

Slowakisch III spezifisch: Landeskunde/Interkulturelle kommunikative Kompetenz I:

Mi 14.00-16.00, Raum CH 12.0.19

Slowakisch III spezifisch: Schreibtraining: Di 14.00-16.00, Raum CH 12.0.17

Slowakisch III spezifisch: Übersetzung: Mi 12.00-14.00, Raum CH 12.0.17

Slowakisch Lektüre: Di 12.00-14.00, Raum CH 12.0.18


VITA

Seit September 2020    Lektorin für Slovakisch Institut für Slavistik,

      Universität Regensburg


2020 - 2017                 Wissenschafltiche Assistentin an der Konstantin Universität,

     Nitra


2016 - 2013                 Lektorin für Slovakisch, Slavisches Institut, Universität zu Köln


2012                             Wissenschaftliche Assistentin an der Konstantin Universität,

     Nitra


2011                             Promotion an der Konstantin Universität, Nitra

     Dissertation: Slowakisch als Fremdsprache


2010 - 2005                 Wissenschaftliche Mitarbeiterin Sprachenzentrum

     an der Konstantin Universität, Nitra


2004                            Gymnasium Nitra


2003 - 1998                 Studium Slowakische Sprache und Literatur –

     Deutsche Sprache und Literatur

     an der Konstantin Universität, Nitra


FORSCHUNG

Forschungsschwerpunkte

Slovakisch als Fremdsprache – linguodidaktische Aspekte

Maschinelle Übersetzung (Deutsch – Slovakisch)

Die Förderung der Lesekompetenz in der Fremdsprache


Projekte

VEGA: Das Intervernzprogramm für die Entwicklung der Lesekompetenz in der Fremdsprache (2019)


KEGA: Die Innovation der Sprachvorbereitung im Kontext des dualen und lebenslangen Lernens im Einklang der spezifischen regionalen Bedürfnisse (2019)


APVV: Ein Klassifikationsmodell zur Fehlerhäufigkeit maschineller Übersetzungen: Schritte zur objektiven Evaluierung (2018)


VEGA: Das Modell für die Qualitätsbewertung der maschinellen Übersetzung und Fehlertypen (2018)


APVV: Die Förderung der Lesekompetenz in der Muttersprache und Fremdsprache (2017)


EUROPODIANS: Erstellung eines Online Slowakischkurses für Ausländer (Stufen A1, A2) (2009)


EURONOUNCE: Analyse der Aussprache der slowakischen Sprache bei deutschen Sprechenden (2009)


NIL-I-010: Mit der Verbesserung der sprachlichen Fertigkeiten zur Erstellung der qualitativen Joint Degrees, in Zusammenarbeit mit: University of Agder, Norway; Nord-Trondelag University College, Norway; University of Iceland; Iceland University of Education (2008-2010)PUBLIKATIONEN

Bücher                                                                                            

Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka. Nümbrecht: Verlag Kirsch, 2020. 250 s. ISBN 978-3-943906-48-6.


Warum irrt die Maschine? Probleme der maschinellen Übersetzung. Mitautoren: Tomáš Bánik, Ľubomír Benko, Daša Munková, Michal Munk. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. 204 s. ISBN 978-3-339-10626-1.


Mýliť sa je ľudské (ale aj strojové): analýza chýb strojového prekladu do slovenčiny. Spoluautori: Daša Munková, Juraj Vaňko a kol.; recenzent: Natália Korina, Peter Ďurčo. - 1. vyd. - Nitra: UKF, 2017. - ISBN 978-80-558-1255-7.


Lehrwerke

Intervenčný program čítania s porozumením pre slovenský jazyk v primárnom vzdelávaní. Spoluautori: Kováčová, Z., Stranovská, E. at al. Nitra: UKF, 2020.


Intervenčný program čítania s porozumením pre slovenský jazyk v nižšom sekundárnom vzdelávaní. Spoluautori: Kováčová, Z., Stranovská, E. at al. Nitra: UKF, 2020.


Slovak level B1, B2, C1: ECL Practice exams. Spoluautori: Marián Macho, Marcel Olšiak, Elena Zelenická. - 1. ed. - Nümbrecht: KIRSCH-Verlag, 2017. - 178 s. - ISBN 978-3-943906-26-4.


Slovak LEVEL B2. ECL Practice Exams. Spoluautori: Marián Macho, Marcel Olšiak, Elena Zelenická. Nyíregyháza: Szabó Nyelviskola és Fordítóiroda Kft., 2014. 120 s. ISBN 978-615-5386-00-8.


Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden

Diagnostikovanie čitateľskej gramotnosti na základných školách. In: Lingua Viva. Odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. České Budějovice: Jihočeská univerzita, roč. XVI., č. 30, 2020, s. 48 – 60. ISSN 1801-1489.


Kontrastívna analýza fonetických javov v slovenčine pre cudzincov. In: Odborný cudzí jazyk: teória a prax. Zborník z dištančnej konferencie Odborný cudzí jazyk vo firemnej, inštitucionálnej a akademickej praxi, s. 124 – 140. Nitra: UKF, 2020.


Testovanie jazykovej kompetencie v akademickom prostredí. In: Odborný cudzí jazyk: teória a prax, s. 205 – 212. Nitra: UKF 2020.


Hodnotenie kvality strojového prekladu literárneho textu. In: Zborník z konferencie pri príležitosti 25. výročia slovakistiky na Univerzite v Záhrebe. Záhreb: Sveučilitšte u Zahrebu, 2020 (v tlači).


K zlepšeniu čitateľskej kompetencie v materinskom jazyku. In: VARIA 28 : zborník abstraktov z 28. kolokvia mladých jazykovedcov, Nitra 20. 11. - 22. 11. 2019. - Nitra : UKF, 2019. - ISBN 978-80-558-1475-9.


Analýza chýb strojového prekladu. In: FORLANG, medzinárodná konferencia o cudzích jazykoch v akademickom prostredí v dňoch 6. - 7. júna 2019. Košice: Technická univerzita, Katedra jazykov.


Morphosyntaktische Analyse der maschinellen  Übersetzung. In: Cudzie jazyky v premenách času IX. Bratislava: vydavateľstvo Ekonóm, 2019, s. 520 – 529. ISBN 978-80-225-4614-0.


Syntaktische Beziehungen in der maschinellen Übersetzung. Recenzent: Patrik Šenkár, Katarína Dudová, 2018. In: Moderné jazyky v súčasnej Európe; zostavila Elena Zelenická. – 1. vyd. – Nitra: UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1359-2. s. 7-13.


Testovanie a certifikácia jazykových zručností. Recenzent: Patrik Šenkár, Katarína Dudová, 2018. In: Moderné jazyky v súčasnej Európe; zostavila Elena Zelenická. – 1. vyd. – Nitra: UKF, 2018. – ISBN 978-80-558-1359-2. s. 7-13.


Typológia lexikálnych chýb strojového prekladu v publicistických textoch. In: Cudzie jazyky v premenách času VII. Ed.: Roman Kvapil. 10. November 2017. Bratislava: vydavateľstvo Ekonóm, 2018, s. 114 - 125. 166 s. ISBN 978-80-225-4492-4.


Über die slowakische Übersetzung der bildlich-lexikalischen Einheiten in „Der kleine Faust". In: Synergien - 25 Jahre Germanistik und DAAD an der Philosoph Konstantin-Universitat Nitra: Sammelband: Internationale wissenschaftliche Tagung 27. - 28. April 2017 Nitra/Slowakei; Herausgeber Daniel Krause, Oľga Wrede. - Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2018, s. 127 - 143. 409 s. ISBN 978-80-558-1305-9.


Typológia chýb strojového prekladu z nemčiny na príklade publicistických textov. Recenzent: Peter Ďurčo, Natália Korina, 2017. In: Mýliť sa je ľudské (ale aj strojové): analýza chýb strojového prekladu do slovenčiny/Daša Munková a kol.; recenzent: Natália Korina, Peter Ďurčo. - 1. vyd. - Nitra: UKF, 2017. - ISBN 978-80-558-1255-7, s. 117-14.


Strojový preklad nemeckých publicistických textov s akcentáciou na jednotlivé typy chýb. In: Od textu k prekladu XII. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2017, s. 56 - 68. ISBN 978-80-7374-126-6.


Preklad lexikálnych jednotiek v literárnom diele Malý Faust. Recenzent: Jana Sokolová, Jaromír Krško, 2017. In: Lexikálne a frazeologické konfrontácie od Veľkej Moravy po súčasnosť: zborník príspevkov z vedeckého seminára konaného 24. októbra 2016 na Filozofickej fakute Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Editori: Ľubomír Kralčák, Martin Pukanec. - 1. vyd. - Nitra: UKF, 2017. - ISBN 978-80-558-1249-6. s. 155 - 167. 


Mediálny obraz Slovenska v nemeckej tlači. Spoluautor: Tobias-Alexander Herrmann. In: Jazyk – kultúra – Spoločnosť (vzájomné súvislosti): vedecký zborník. Nitra: UKF,  2016. ISBN 978-80-558-1079-9. s. 73-80.


Certifikované testovanie znalosti slovenčiny pre cudzincov (na príklade jazykovej skúšky Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalosti moderných jazykov). In: Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II. Spoluautor: Marián Macho. Ed. Jana Pekarovičová, Zuzana Hargašová. Bratislava, Univerzita Komenského 2016, s. 420 – 430. ISBN 978-80-223-4149-3.


Die slowakisch-deutschen Beziehungen. Das Deutsche auf dem Gebiet der Slowakei. In: Studies in Foreign Language Education – Volume 8. Ed. Nümbrecht, Kirsch-Verlag 2016. 


Die Slowakei und ihr Bild in der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hg. mit Tobias-Alexander Herrman. In: Studies in Foreign Language Education – Volume 8. Ed. Nümbrecht, Kirsch-Verlag 2016.


Online platforma na výučbu slovenčiny. In: Studies in Foreign Language Education. Volume 6. Comenius University Bratislava, s. 73 – 95. Ed. Gabriela Lojová, Mária Kostelníková, Mária Vajičková. Nümbrecht, Kirsch-Verlag 2014. ISBN 978-3-943906-12-7.


Úloha kognitívneho, komunikatívneho a interkultúrneho aspektu reálií v kurzoch slovenského jazyka pre cudzincov, 2013. In: Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti/Ivona Mišterová, Marie Fenclová a kol. - Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - ISBN ISBN 978-80-261-0158-1, s. 79-85.


Interkultúrny koncept vo vyučovaní slovenského jazyka pre cudzincov, 2012. In Interkulturní soužití v kontextu vyučovaní, kultúry a literatúry. Pardubice: UP, 2012. ISBN 978-80-7395-547-2, s. 55-62.


Získanie fonetickej kompetencie. Recenzent: Anna Klimentová, Michal Rohaľ, 2012. In: Vyučovanie cudzích jazykov na vysokých školách a univerzitách: Recenzovaný zborník vedeckých prác. Nitra: SPU, 2012. ISBN 978-80-552- 0916-6, s. 214-225.


Znalosti kultúrnych štandardov v interkultúrnej komunikácii, 2012. In: Jazyk – Kultúra – Spoločnosť (vzájomné súvislosti): vedecký zborník/Pavol Adamka, Elena Zelenická. Recenzent:  Eva Malá, Ľubomír Guzi. Nitra: UKF, 2012.  ISBN 978-80-558-0117-9, s. 11-17.


Slovenčina pre cudzincov moderne a efektívne, 2011. In: Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie. II. Ročenka Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove: zborník z konferencie, Prešov 18.3.2011. ISSN 1338-3388, s. 234 -248.


Online po slovensky s Europodians. In: XLinguae: A Trimestrial European Scientific Language Review, Vol. 3, no. 3, 2011, s. 41 – 44, ISSN 1337-8384.


Slovenčina ako cudzí jazyk – medzinárodný certifikát ECL, 2010. In: Nová filologická revue: Časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. Banská Bystrica, 2010. ISSN 1338-0583, 2. roč., Nr. 4 (2010), s. 94-98.


Kultúrne aspekty vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka, 2010. In: Historicko-kulturologické minimum vo vyučovaní cudzích jazykov: Vedecký zborník/Pavol Adamka, Elena Zelenická. Nitra: UKF, 2010. ISBN 978-80-8094-720-0, s. 137-142.


Štandardizácia vedomostí pri testovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka, 2008. In: Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy: sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-074-7, s. 157-163.


Jazyková skúška ECL ako spôsob verifikácie znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka, 2007. In: Veda – Vzdelanie – Prax. 3. časť: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR: Nitra, 14.-15. november 2007/Eva Szórádová, Jozef Polák, Marcela Červeňanská. Nitra: UKF, 2007.  ISBN 978-80-8094-204-5, s. 243-246.KONFERENZEN

December 2019

Konferencia pri príležitosti 25. výročia slovakistiky na Univerzite v Záhrebe, 6.-7. december, Záhreb, Chorvátsko.

„Analýza chýb strojového prekladu“


November 2019

Kolokvium  mladých  jazykovedcov. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. 28. ročník, 20.-22. november, Nitra.

„K zlepšeniu čitateľskej kompetencie v materinskom jazyku“


Jún 2019

FORLANG, Medzinárodná konferencia o cudzích jazykoch v akademickom prostredí v dňoch 6. - 7. júna 2019, Košice.

„Analýza chýb strojového prekladu“


November 2019

Cudzie jazyky v premenách času IX. 8. november 2019, Bratislava.

„Morphosyntaktische Analyse der maschinellen  Übersetzung“


November 2017

Cudzie jazyky v premenách času VII. 10. november 2017, Bratislava.

„Typológia lexikálnych chýb strojového prekladu v publicistických textoch“


April 2017

Synergien - 25 Jahre Germanistik und DAAD an der Philosoph Konstantin-Universitat Nitra. Internationale wissenschaftliche Tagung 27. - 28. April 2017, Nitra.

„Über die slowakische Übersetzung der bildlich-lexikalischen Einheiten in Der kleine Faust"


Október 2017

Od textu k prekladu XII., Univerita Mateja Bela, Banská Bystrica.

„Strojový preklad nemeckých publicistických textov s akcentáciou na jednotlivé typy chýb“


Október 2016

Lexikálne a frazeologické konfrontácie od Veľkej Moravy po súčasnosť, Nitra.

„Preklad lexikálnych jednotiek v literárnom diele Malý Faust“


August 2016

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II. 17. august 2016, Bratislava. Spoluautor: M. Macho

„Certifikované testovanie znalosti slovenčiny pre cudzincov (na príklade jazykovej skúšky Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalosti moderných jazykov)“


September 2012

Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. 6. září 2012, Plzeň.

„Úloha kognitívneho, komunikatívneho a interkultúrneho aspektu reálií v kurzoch slovenského jazyka pre cudzincov“


2012

Interkulturní soužití v kontextu vyučovaní, kultúry a literatúry. 2012, Pardubice.

„Interkultúrny koncept vo vyučovaní slovenského jazyka pre cudzincov“


September 2008

Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy. Mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR. 12. September 2008, Ústí nad Labem.

„Štandardizácia vedomostí pri testovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka“


November 2007

Veda – Vzdelanie – Prax. Medzinárodná vedecká konferencia, konaná pod záštitou Jána Mikolaja, ministra školstva a podpredsedu vlády SR. 14.-15. november 2007, Nitra.

„Jazyková skúška ECL ako spôsob verifikácie znalosti slovenčiny ako cudzieho jazyka“
Neuerscheinung 2020:

Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Renáta Pavlová

Nové prístupy vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Nümbrecht: Verlag Kirsch. 250 S.

http://www.kirsch-verlag.de/epages/17629929.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/17629929/Products/KIV248  1. Startseite UR

PhDr. Renáta Pavlová, PhD

Universität Regensburg Universitätsstraße 31       

D-93053 Regensburg


Gebäude PT, Zi. 3.3.10

Telefon 0941 943-3366
Telefax 0941 943-1988

E-Mail